۶ راهکار برای کنارامدن با دردهای جسمی

کنار آمدن با درد از لحاظ سنتی یک مسئله پزشکی بوده و درمان اصلی آن شیمیایی است. مثل استفاده از داروهای مسکن. با این حال عوامل روانشناختی در نحوه ای که افراد با درد کنار می آیند نقش مهمی دارند. برای مثال داشتن حمایت اجتماعی افرادی که ابراز نگرانی کرده و دست یاری به سوی ما دراز می کنند می تواند به کم کردن تاثیرات روانشناختی درد بادوام کمک کند.
در این قسمت بر عوامل روانشناختی تمرکز می کنیم که در کمک کردن به افراد برای مدیریت کردن موثرتر درد دخالت دارند.

۶ راهکار برای کنارامدن با دردهای جسمی بیشتر بخوانید »